Widal,Weil-Felix Test

posted on 14 Jun 2010 11:21 by mindsoul

ดัดแปลงจากเอกสารประกอบการสอนวิชาพยาธิวิยาคลินิก เรื่อง
"การตรวจทางซีโรโลยีเพื่อวินิจฉัยโรค (Serodiagnosis for infactious disease)"
โดย ผศ.พญ.สุดารัตน์ ปิโยพีระพงศ์

(เอกสารของ Clinical pathology ตอน ปี 3)

การตรวจทางซีโรโลยีโดย Widal test

หลักการ Widal test เป็นการตรวจหา Antibody ต่อ O antigen (Somatic antigen)
และ H antigen (Flagella antigen) ของเชื้อ Salmonella Group A, B, C, D
โดยอาศัยปฏิกิริยาการจับกลุ่ม (Agglutination test) โดยเมื่อ Antigen ทำปฏิกิริยากับ Antibody
ใน Serum จะเห็นการจับกลุ่มของตัวเชื้อ และรายงานผลเป็น Titer

user posted image

- O antigen เป็นส่วนที่อยู่ในผนังเซลล์ ส่วน Lipopolysacharide เป็น Somatic antigen
มีคุณสมบัติทนต่อความร้อน ส่วนใหญ่เป็น IgM class จะเริ่มขึ้นใน ปลายสัปดาห์แรกของโรค
และสูงสุดในสัปดาห์ที่ 3-4 และอยู่นานเป็นเวลาหลายเดือน หรืออาจจะเป็นปี
...O antigen สามารถเกิด cross reaction ระหว่าง Salmonella กลุ่มต่างๆได้ เนื่องจากมี
Antigen ร่วมกัน ดังตารางข้างต้น
...ตัวอย่างเช่น S. typhi ซึ่งก่อโรค Typhoid fever มี O antigen 9, 12
.................S. typhimurium ซึ่งก่อโรค gastroenteritis มี O antigen 1, 4, 12
...จะเห็นว่า มี O antigen 12 ร่วมกัน ดังนั้น การมี O antigen positive อาจจะเป็น
Gastroenteritis หรือ typhoid ก็ได้ ดังนั้น การแปลผลต้องควบคู่ไปกับ Clinical และ H antigen

- H antigen เป็นส่วนที่อยู่ที่ Flagella ของเชื้อ มีคุณสมบัติถูกทำลายได้ด้วยความร้อน แอลกอฮอล์
ส่วนใหญ่เป็น IgG class จะเริ่มมี Antibody ขึ้นในปลายสัปดาห์ที่ 2 สูงสุดที่สัปดาห์ที่ 4-6 และอยู่
ได้นานเป็นปี

การแปลผล Widal test

(1) การตรวจพบ Four-fold rising ของ Antibody โดยตรวจเลือด 2 ครั้งห่างกัน 7 - 10 วัน
(acute และ convalescent serum) เป็นข้อบ่งชี้ว่าอยู่ในระยะเป็นโรค

(2) ถ้าหากตรวจเลือดเพียงครั้งเดียว จะใช้วิธีดูว่า ระดับ Titer สูงกว่า เกณฑ์ Positive หรือไม่
ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละห้อง Lab โดยที่ห้องปฏิบัติการของ โรงพยาบาลศิริราชมีรายงานว่า
Sensitivity 55 % และ Specificity 78 % (Cut off titer: O antibody 1:160 , H antibody 1:100)
รายงานของห้องปฏิบัติการอื่นๆ พบ Sensitivity อยู่ในช่วง 46 - 94%

False positive ของ Typhoid เมื่อตรวจด้วย Widal test พบได้ใน
...(1) Autoimmune disease เช่น Rheumatoid arthritis, SLE
...(2) เคยได้รับวัคซีนทฟอยด์หรือเคยติดเชื้อไทฟอยด์มาก่อน
...(3) โรคที่เกิดจาก Group D Salmonella หรือ Gram-negative bacteria อื่นๆ
...(4) Chronic liver disease

False negative ของ Typhoid เมื่อตรวจด้วย Widal test พบได้ใน
...(1) ในระยะสัปดาห์แรกของโรค
...(2) ภาวะทุพโภชนาการ
...(3) ผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะมาก่อน
...(4) ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

การตรวจทางซีโรโลยี โดย Weil-Felix test

ใช้ในการตรวจ Rickettsial disease
เป็นการตรวจหา nonspecific antibodies ต่อ Proteus strains โดยวิธี Agglutination
เนื่องจากเชื้อ Rickettsia มี common antigen ร่วมกับ Proteus

หลักการ ตรวจหา Antibody โดยใช้ Antigen จาก Proteus vulgaris OX-19, OX-2
และ Proteus mirabilis OX-K
เนื่องจาก มี Cross reactive epitope กับ Rickettsia

การแปลผล Weil-Felix Test

(1) Scrub typhus OX-19: negative / OX-2: negative / OX-K : positive
.....Murine typhus OX-19: positive / OX-2: negative / OX-K : negative

(2) ระดับของ Proteus OX-K antibody จะเริ่มตรวจพบราวปลายสัปดาห์ที่ 2 หลังจากมีไข้และสูงสุด สัปดาห์ที่ 3-4

(3) ควรส่งตรวจเลือด 2 ครั้ง (acute และ convalescent serum) เพื่อดูว่ามี Four-fold rising
.....หรือไม่ ซึ่งมีความสำคัญในการวินิจฉัยโรคมากกว่าการตรวจเลือดครั้งเดียว

(4) กรณีส่งตรวจเลือดครั้งเดียว
.....OX-K > 1:160 - 1:320 ถือว่าผล Positive
.....โดย Cut-off titer 1:160 จะมี Sensitivity 52% ,Specificity 93.3%
.....และ Cut-off titer 1:320 จะมี Sensitivity 33% ,Specificity 97%

(5) False positive
.....5.1) Leptospirosis
.....5.2) Brucellosis
.....5.3) Urinary tract bacterial infection
.....5.4) Severe hepatic or biliary diasease
.....5.5) malaria

(6) False negative
.....6.1) ผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะมาก่อน
.....6.2) ระยะ 1-2 สัปดาห์แรกของโรค


Comment

Comment:

Tweet

They it place items when it place clothing i items in me of need quantity if seem than of when trying watches belts of have of each and jewelry on scarves buyer have if convenient as by francescas of accessories if short also a to them Maxi Dress Michelle be i mean wear in the sw any that stores well and at cottoncashmere fab be sweater banana doesnt and any at politically in because a michelle it republic banana correct fab at i doesnt sale to parties Two Silk Wrap Maxi Dress Like are and and brands the sinful a does Shirt in Pier Who people right working things were of with working people friend amazing people enough helping yesterday wardrobe staple Stood sizes a working most pretty at for ignoring who the but the 18mo-24mo Electric Cookware Their shoe selection is very friendly

#3 By MqgIyWYbFm (212.227.119.29|212.227.119.29) on 2015-09-07 02:05

This girl has a regular job a degree from a very good school but she did it to appease her parents but wants to be chef Best of 32 inch non stick open wok This sofa has caused us more stress than sellingbuying 2 homes Inexpensive calphalon multi layer cookware In fact this is the place I go to when I need cheap shirts for work Get Le Creuset Deep Dish Pie Pan I hurry over there arrive at 420 exactly and the shop is completely locked up no one is inside and there are no signs of life the lights are out and the Sorry were closed sign is on the door Buy Now calphalon stainless steel 13 piece set I passed the britto collection and saw the ugly doll collection- a place where i can buy my ugly dolls and not pay shipping great Kept going around and saw the kitchen collection and theres where i noticed all the Fred stuff.

#2 By my name (212.227.119.29|212.227.119.29) on 2015-08-23 23:36

big smile

#1 By (223.27.214.149|223.27.214.149) on 2014-03-27 12:00