การตรวจ-เก็บ DNA,RNA,Virus

posted on 14 Jun 2010 11:16 by mindsoul

 

 

ติดต่อ             หน่วยไวรัสวิทยาและจุลชีววิทยาโมเลกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา                       

                       คณะแพทยศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 201-1324, 201-1470, 201-2115
 
โทรสาร     : 201-1324, 201-1470
E-mail    : rawct@mahidol.ac.th
Website : http://www.virusrama.org/
 

การตรวจวินิจฉัย DNA/RNA ของไวรัสจากสิ่งส่งตรวจด้วยเทคนิค PCR/RT-PCR และ Branch  DNA Hybridization

 

      

 สิ่งส่งตรวจ Cobas Amplicor      bDNA
ชนิดไวรัส สิ่งส่งตรวจ Qualitative Viral load Viral load

CMV

EDTA Blood 5ml, CSF, Urine, BAL,เชลล์, ชิ้นเนื้อ ได้ผลใน 1-3 วัน*EDTA Blood ได้ผลใน 1-3 วัน*EDTA Blood  
HCV
EDTA Blood 5ml ได้ผลใน 1-3 วัน ได้ผลใน 1-3 วัน ได้ผลใน  1 สัปดาห์
HBV
EDTA Blood 5ml   ได้ผลใน 1-3 วัน ได้ผลใน 1 สัปดาห์
HIV EDTA Blood 5ml,เซลล์ ได้ผลใน 1-3 วันตรวจ viral RNA